Χρήσιμο Υλικό
 

  • Οδηγός υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης για το διδακτικό προσωπικό του ΓΠΑ (κατεβάστε το)
  • Υπόδειγμα Ερωτηματολογίου για την Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
  • Αναλυτικός Οδηγός Βιντεοσκόπησης, Ψηφιοποίησης& Κωδικοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού (κατεβάστε το)
  • Αναλυτικός Οδηγός  για την Υλοποίηση της Υπηρεσίας «Τηλεφωνία μέσω του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου στο ΓΠΑ» (κατεβάστε το)
  • Αναλυτικός Οδηγός Υπηρεσιών «Ζωντανών Μεταδόσεων» & «Εικονορροών κατ’ Απαίτηση» (κατεβάστε το)

 

 

 

Πρόγραμμα Συνεδριών Τηλεκπαίδευσης

Ημ/νια: Pick a date OK
Intesa Consumatori
Ομάδα Τηλεκπαίδευσης